บทที่ 3 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ຕຽງປັບສົມມະດຸນຮ່າງກາຍ

Litegear Inversion Table

1. ບັນເທົາອາການປວດຄໍ ບ່າໄຫຼ່ ແອວ ເນື່ອງຈາກ ການຢ່ອນຫົວລົງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເອັນ ກ້າມເນື້ອ ເສັ້ນປະສາດໄດ້ຢືດຕົວ ອາການປວດກໍ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງ.2. ໝອນຮອງກະດູກຖືກກົດທັບໜ້ອຍລົງ ໃນພະວະປົກກະຕຶ ເວລາເຮົານັ່ງ ຢືນ ຍ່າງ ຫຼືແລ່ນ ໝອນຮອງກະດູກ ຈະຖືກກົດຕາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກ ຈະເກີດການເສີ່ອມໂດຍທຳມະຊາດ ແຕ່ຖ້າເຮົາຍົກຂອງໜັກ ຫຼືມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ ນັ່ງດົນໆ ຫຼຽວຜິດທ່າ ເປັນປັດໃຈເສີມທີ່ເຮັດໃຫ້ໝອນຮອງກະດູກເສື່ອມ ແລະຍຸບຕົວໄວຍິ່ງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ປີ້ນໄປກົດທັບເສັ້ນປະສາດ ທີ່ຢູ່ດ້ານຂ້າງ ເກີດອາການເຈັບປວດຊາຕາມມາ ການເອົາຫົວຢ່ອນລົງລຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ໝອນຮອງກະດູກຢືດອອກ ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ຕົ້ນເຫດຂອງອາການປວດ.
3. ຊ່ວຍການໄຫຼວຽນໂລຫິດ ເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງ ໃບໜ້າ ເສັ້ນຜົມ ໄດ້ດີຂຶ້ນ.
4. ຫຼຸດອາການມັກຄິດຫຼາຍ ເປັນວິຕົກກັງວົນ...ເພາະອາການເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ສະໝອງຫຼາຍ ເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງບໍ່ພໍ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຫົວ ເປັນໄມເກຣນຕາມມາ ການຢ່ອນຫົວລົງ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງໄດ້ດີຂຶ້ນ ແຈ່ມໃສ ນອນຫຼັບສະບາຍ ຈິ່ງຄວນຫຼິ້ນຫຼັງຕື່ນນອນ ແລະກ່ອນນອນ.
5. ຊະລໍຄວາມແກ່ ຫຼຸດຮອຍຕືນກາ ເນື່ອງຈາກພາວະປົກກະຕິກ້າມເນື້ອ ແລະຜິວໜ້າເຮົາຈະຖືກດຶງຕາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກ ຖ້າເຮົາຢ່ອນຫົວລົງ ກ້າມເນື້ອບໍລິເວນຜິວໜ້າ ຈະຖືກດຶງກັບ ແລະອ໊ອກຊີເຈນໃນເລືອດ ຈະໄປລ້ຽງຜິວໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຮອຍຕີນກາຫາຍໄປ.6. ເຮັດໃຫ້ມົດລູກເຂ້າອູ່ ບໍ່ຕ້ອງໄປຜ່າຕັດ ເຮັດລີແພ.
7. ຊ່ວຍໃຫ້ລຳໄສ້ເຄື່ອນໄຫວ ລະບົບຂັບຖ່າຍດີຂຶ້ນ ຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍອອກກຳລັງກາຍພົບວ່າ ຈະມີອາການທ້ອງເສຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດລຳໄສ້ເໜົ່າ ຫຼືອັກເສບໄດ້ ເພາະອາຈົມທີ່ຄ້າງຢູ່ໃນລຳໄສ້ ຖ້າຄ້າງຢູ່ຫຼາຍມື້ ຈະກາຍເປັນແກ໊ດຜິດ ເປັນສາຍເຫດຂອງມະເຮັງລຳໄສ້ ເສັ້ນປະສາດທີ່ໄປລ້ຽງລຳໄສ້ຖືກກົດ ລຳໄສ້ອາດຈະບໍ່ສາມາດ ເຄື່ອນໄຫວໄດ້.8. ແກ້ບັນຫາຣິດສີດວງທວານ ຣິດສີດວງເກີດຈາກເສັ້ນເລືອດດຳ ບໍລິເວນທວານເກີດການໂພງ ສືບເນື່ອງຈາກທ້ອງເສຍດົນໆ ການເບັ່ງແຮງໆ ຫຼືນັ່ງດົນໆ ເຮັດໃຫ້ມີອາການຫຼາຍຂຶ້ນ ການຢ່ອນຫົວລົງ ເຮັດໃຫ້ຣິດສີດວງຍຸບລົງໄດ້.
9. ແກ້ບັນຫາເສັ້ນເລືອດຂອດ ເຊິ່ງເກີດຈາກເສັ້ນເລືອດດຳຢູ່ຂາ ໄຫຼກັບສູ່ຫົວໃຈບໍ່ສະດວກ ການຢ່ອນຫົວລົງລຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄດ້ດີຂຶ້ນ ເສັ້ນເລືອດຂອດຈະຍຸບຕົວລົງ.


10.ຫຼຸດອາການປວດປະຈຳເດືອນ ເນື່ອງຈາກການປວດປະຈຳເດືອນ ມົດລູກຈະມີອາການເກງຕົວ ເພື່ອຂັບເຫຍື່ອບຸມົດລູກອອກມາເປັນປະຈຳເດືອນ ເຮັດໃຫ້ມີອາການປວດທ້ອງນ້ອຍ ເວລາເຮົາຢ່ອນຫົວລົງລຸ່ມ ກ້າມເນື້ອມົດລູກໄດ້ຜ່ອນຄາຍ ອາການປວດປະຈຳເດືອນຈະດີຂຶ້ນ.11. ເສີມສ້າງບຸກຄະລິກ ແນວກະດູກສັນຫຼັງໃຫ້ຕົງ ແລະຊື່ຂຶ້ນ ແກ້ບັນຫາ ຄົນທີ່ຍ່າງຫຼັງກົ່ງ ຫຼືກະດູກສັນຫຼັງຄົດ.12. ຊ່ວຍໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກ ໝອນຮອງກະດູກມີ23ອັນ ຖ້າຢືດຂຶ້ນຂໍ້ລະ 1mm ເຮົາກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນ 2cm ແຕ່ຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ຢ່ອນຫົວລົງລຸ່ມແດ່ ອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຄົນເຖົ້າຈະຫຼັງກົ່ງ ຕົວເຕັ້ຍລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໝອນຮອງກະດູກເສື່ອມສະພາບແລະຍຸບຕົວລົງ.13. ຫຼຸດຄວາມອ້ວນ ໃນຂະນະຢ່ອນຫົວລົງ ໜ້າທ້ອງຈະຖືກດຶງໄປດ້ວຍ ເຮັດໃຫ້ໜ້າທ້ອງຢຸບລົງ ແລະໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຈະເຄື່ອນໄຫວ ດື່ມນ້ຳມື້ລະ2-3ລິດ ເພື່ອຂັບໄຂມັນອອກທາງປັດສາວະ(ນ້ຳຍ່ຽວ) ແລະລຳໄສ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ຂັບຖ່າຍໄດ້ດີຂຶ້ນ ໄຂມັນທີ່ເກາະຢູ່ຕາມລຳໄສ້ກໍ່ຈະຖືກຂັບອອກມາ ໄຂມັນທີ່ຢູ່ຕາມໜ້າທ້ອງ ຫຼືຕົ້ນຂາ ເຖິງຈະເຂົ້າໄປໃນລຳໄສ້ໄດ້ ເປັນການຫຼຸດນ້ຳໜັກໂດຍທຳມະຊາດ.14. ຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈ ແລະຫຼອດເລືອດແຂງແຮງຂຶ້ນ ຄົນສູງອາຍຸຈະເລີ່ມມີໄຂມັນເກາະເສັ້ນເລືອດ ແລະນ້ຳໜັກຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຕ້ອງບີບເລືອດຫຼາຍຂື້ນ ຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນ,ເມື່ອມາໃຊ້ເຄື່ອງຢືດຫຼັງ ຂະນະທີ່ຫົວຂຶ້ນ-ລົງສະລັບກັນ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈບໍ່ຕ້ອງບີບເລືອດຫຼາຍ,ເຮົາພົບວ່າເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ຄວາມດັນເລືອດຈະກັບມາປົກກະຕິ ສາມາດຫຼຸດຢາຄວາມດັນໄດ້ ເພາະຖ້າກິນຢາຫຼາຍກໍ່ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຕັບ.


15. ຊ່ວຍເຮື່ອງການເຊື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ,ໂລກເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ ເນື່ອງມາຈາກໝອນຮອງກະດູກກົດທັບເສັ້ນປະສາດ, ສາຍເຫດ ກະດູກສັນຫຼັງບໍລິເວນແອວຂໍ້3 (L3) ເປັນສູນລວມເສັ້ນປະສາດ ທີ່ໄປລໍ່ລ້ຽງບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ແລະກະເພາະປັດສາວະ ເມື່ອໝອນຮອງກະດູກເສື່ອມ ອັນເນື່ອງມາຈາກການເຮັດວຽກໜັກ ການອອກກຳລັງກາຍ ຫຼືອຸປະຕິເຫດອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ມີການກົດທັບເສັ້ນປະສາດບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເກີດບັນຫາເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາສຳຄັນ ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ.


ອາການ:
ສ່ວນຫຼາຍເກີດກັບຜູ້ຊາຍ ອາການເດ່ນຊັດຄື: ອະໄວຍະວະເພດບໍ່ແຂງຕົວ ຫຼືແຂງຕົວບໍ່ດົນ ເກີດບັນຫາລົມປາກອ່າວ ບາງຄົນມີອາການປວດບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ຫຼືຖົງອັນທະ ແລະ ຖ່າຍເບົາ(ຍ່ຽວ)ລຳບາກ ບາງຄົນບໍ່ມີອາລົມທາງເພດ ຫຼືມີໜ້ອຍກ່ວາປົກກະຕິ ອາການອາດໜັກ ເຖິງຂັ້ນເກີດອາການກາມຕາຍດ້ານ.

ການຮັກສາ:

ໂດຍທັ່ວໄປຈະຮັກສາດ້ວຍການປຶກສາແພດ,ແພດກໍ່ຈະແນະນຳໃຫ້ປັບສະພາບຈິດໃຈ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ບາງຄົນອາການໜັກກໍ່ຈະແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢາ ຫຼືເຄື່ອງມືສູນຍາກາດ ເຊິ່ງເປັນການຮັກສາທີ່ປາຍເຫດ,ເຮັດໃຫ້ອາການບໍ່ຫາຍຂາດ ຫຼືເປັນໆຫາຍໆ ແຕ່ການຮັກສາໂດຍໃຊ້ຕຽງຢືດຫຼັງ ຈະຮັກສາທີ່ຕົ້ນເຫດ,ການກົດທັບເສັ້ນປະສາດໜ້ອຍລົງ ເສັ້ນປະສາດສາມາດໄປຄວບຄຸມອະໄວຍະວະເພດ ແລະກະເພາະປັດສາວະໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຖ່າຍເບົາສະດວກ ບໍ່ມີອາການປວດບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ແລະຖົງອັນທະ,ອະໄວຍະວະເພດໃຊ້ງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.ຄວາມສາມາດທາງເພດກັບມາໃຊ້ງານໄດ້ດັ່ງເດີມ.


.
ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີຈາກ : Litegear Inversion Table

คืนความสมดุลย์ให้กับหลัง คืนพลังให้กับชีวิต
เตียงปรับสมดุลย์ Litegear Inversion Table


Progrss Autotec Ltd.
สาขากรุงเทพฯ ประเทศไทย โทร. 082 151 9594,086 517 8595
สาขาเวียงจันทร์ สปป.ลาว โทร. 020 2939 7368
Email : work.happy@hotmail.com
LINE ID     : Oilirada
WhatsApp  : Progress
IG             : oil_pps

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น