บทที่ 1 กรรมฐาน 1

วันนี้เป็นวันพระ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ด้วยสำคัญ จึงได้รวบรวมการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาธรรมอนัตตา ในคอร์สอบรมวิปัสสนาภาวนา ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2559 โดย หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม ณ สถานปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาสุญญตาวรรณ กาฬสินธุ์ คุ้มโนนศรีเมือง เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นเหตุปิติยินดีอนุโมทนา แด่ญาติธรรมผู้ใฝ่สัมมาปฏิบัติทุกท่าน สาธุค่ะ


การปฏิบัติโดยใช้สัมมาทิฐิ 
และสัมมาสังกัปปะนำหน้านั่นแหล่ะเป็นพระพุทธศาสนาที่แท้
ปัญญาสัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะนี้
หากใช้เป็นตัวนำในปฏิบัติแล้วจะรวบผนวกเอาศีลและสมาธิมารวมเป็นหนึ่งเดียว
เป็นธรรมเอกที่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนได้

หนังสือ ทางเดินสู่พระนิพพาน โดย หลวงพ่อธี วิจิตตะธัมโม หน้า 1  ตอนที่ 1
ขออนุโมทนาขอบคุณ จิตอาสาออกแบบเขียนป้ายเชิญปฏิบัติธรรม โดย คุณคณนภัส จิรพันธ์คำขอขมาพระอริยเจ้า
อะริเยสุ, ปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ, กะตัง สัพพัง, อะปะราธัง, ขะมะถะเม ภันเตฯ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าอาจได้ประมาท กระทำผิดพลั้งไปด้วยกายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ในพระอริย ในกาลไหนๆก็ตาม ขอท่านอาจารย์โปรดเป็นตัวแทน ช่วยยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคขวางกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานของข้าพเจ้า ด้วยเทอญฯ

คำขอขมาพระอริยเจ้า จากหนังสือ รีดนมจากเขาวัว หน้า 91


ปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยแห่งการเวียนว่าย... เพราะเหตุไม่รู้จึงเกิดสังขาร ปรุงปรากฏการณ์เกิดชีวิต 
วิญญาณคือตัวจิตหรือผู้รู้เกิดมา ผู้รู้เรียกว่านาม สิ่งเกิดตามคือรูปา 
ก่อเกิดสฬายตนาคือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายใจ
ผัสสะกระทบใดเป็นผลให้เกิดเวทนา ยินดี และยินร้าย
เป็นเหตุให้เกิดตัณหาผูกยึดติดสัญญา
ซึ่งเรียกว่าอุปาทาน ยึดแน่นจนไม่ละ เกิดภวะเป็นนี่นั่น
ความเกิดจึงมีพลัน เรียกชาติต้นความวนเวียน
มีเกิดจึงมีแก่ตายแน่ๆ มิอาจพ้นทุกข์ โศก กายใจ
จนต้องร่ำให้ พิลัยรำพันสงสาร มิอาจพ้น ต้องว่ายวนอนันตกาล
ความทุกข์ยืนยาวนานเพราะไม่รู้ "อวิชชา"

ปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยแห่งการเวียนว่าย จากหนังสือ รีดนมจากเขาวัว แผนภาพที่ 14 หน้า 16


สติปัฏฐานสูตร
1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน                                
2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน                               
4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐานนั้นเป็นอย่างไรเล่า เธอพึงเฝ้าพิจารณาเห็นกายในกาย(ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ อายตนะ กลาปะ) อยู่เป็นประจำ มีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องไปไม่ลดละ มีปัญญารู้ตัวที่จะละเหตุทุกข์เจริญเหตุสุขไม่ลืมการพิจารณาปัจจุบันธรรม ปล่อยวางความยินดียินร้ายในโลกออก เสียให้ได้


เธอพึงเฝ้าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา (ความรู้สึกในความรู้สึกสุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา) อยู่เป็นประจำ มีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องไปไม่ลดละ มีปัญญารู้ตัวที่จะละเหตุทุกข์เจริญเหตุสุข ไม่ลืมการพิจารณาปัจจุบันธรรม ปล่อยวางความยินดียินร้ายในโลกออกเสียให้ได้เธอพึงเฝ้าพิจารณาเห็นจิตในจิต (จิตสังขาร ความคิดนึกปรุงแต่ง กุศล อกุศล อัพยากฤต) อยู่เป็นประจำ
มีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องไปไม่ลดละ มีปัญญารู้ตัวที่จะละเหตุทุกข์ เจริญเหตุสุข ไม่ลืมการพิจารณาปัจจุบันธรรม ปล่อยวางความยินดียินร้ายในโลกออกเสียให้ได้เธอพึงเฝ้าพิจารณาเห็นธรรมในธรรม (ธรรมมารมณ์ นิวรณ์ อยู่เป็นประจำมีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องไปไม่ลดละ มีปัญญารู้ตัวที่จะละ เหตุทุกข์ เจริญเหตุสุข ไม่ลืมการพิจารณาปัจจุบันธรรม ปล่อยวางความยินดียินร้ายในโลกออกเสียให้ได้


สติปัฏฐานสูตร จากหนังสือ รีดนมจากเขาวัว โดย หลวงพ่อธี วิจิตตธัมโม หน้า 60
สถานปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาสุญญตาวรรณ กาฬสินธุ์ 
คุ้มโนนศรีเมือง เทศบาลตำบลกมลาไสย 
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
โทร. 086 772 7670 , 089 952 6362 , 091 565 3419

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น